In 2013 is de Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd opgericht als rechtsopvolger van de Landelijke Stuurgroep Jong Dementerenden. Het doel van het Kenniscentrum is:

 • Het ontwikkelen, vergaren en delen van expertise ten behoeve van de participerende zorgvoorzieningen
 • Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van tijdige en adequate diagnostiek
 • Het geven voor voorlichting
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
 • Het vertalen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar toepassingen in de praktijk
 • Het informeren en adviseren van bestuurlijke instanties
 • Het bevorderen van casemanagement en van zorgketens
 • Het bevorderen van een evenwichtige spreiding van zorgvoorzieningen in Nederland
 • Het bevorderen van regionale netwerken ten behoeve van de zorgverlening
 • Het opstellen en actueel houden van zorgprogramma’s voor jonge mensen met Dementie zowel in de thuissituatie als in intramurale voorzieningen
 • Het bepleiten van een adequate bekostiging van de zorg en behandeling voor de doelgroep jonge mensen met Dementie

Deze Stuurgroep heeft sinds de oprichting in 2003 baanbrekend werk verricht ten behoeve van  de behandeling en de zorg voor jonge mensen met dementie. Naast een zorgprogramma en socio-therapeutische leefmilieus is er onder andere een keurmerk voor organisaties ontwikkeld.

Contactgegevens

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Stationsplein 121
Postbus 2077 3800 CB Amersfoort

E: info@KCdementieopjongeleeftijd.nl

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd – info@kenniscentrumdementieopjongeleeftijd.nl Inloggen