In het najaar van 2013 is de Adviescommissie Wetenschap en Praktijk opgericht met als doel een directe verbinding te leggen tussen de wetenschap en de dagelijkse zorg voor jonge mensen met dementie. In de adviescommissie zijn de vijf Alzheimercentra vertegenwoordigd alsmede Alzheimer Nederland.

Omdat het merendeel van de zorginstellingen die gespecialiseerde zorg aan jonge mensen met dementie bieden zijn verenigd in het kenniscentrum kan kennis direct terugvloeien naar de dagelijkse praktijk. In de afgelopen 10 jaar heeft het onderzoek naar beloop en ondersteuning bij jonge mensen met dementie steeds meer aandacht gekregen. Dit heeft geleid tot belangrijke inzichten. Echter, op basis van de ervaringen van deze jonge gezinnen en zorgprofessionals blijkt meer onderzoek nodig om de zorg beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften en de kwaliteit van leven van deze jonge mensen en hun naaste omgeving te verbeteren.

De adviescommissie heeft inmiddels een onderzoeksvoorstel ingediend naar de behandeling van moeilijk hanteerbaar gedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis. Daarnaast is de adviescommissie nauw betrokken bij lopend onderzoek, zoals de NeedYD-II studie en nieuwe onderzoeksvoorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van de palliatieve zorg bij jonge mensen met dementie.

Naast wetenschappelijk onderzoek adviseert de commissie de diverse werkgroepen van het Kenniscentrum, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Zorgprogramma Thuis en de ontwikkeling van een scholingsprogramma voor professionals die werken met jonge mensen met dementie en hun naasten.

 

In deze commissie zitten onderstaande deskundigen:

Dr. C. Bakker,  Zorg- en behandelcentrum Florence, voorzitter

Drs. M. Blom / R. Groot Zwaaftink MSc, Alzheimer Nederland

Dr. Fr. J. de Jong, Universiteit Rotterdam

Prof. dr. R. Koopmans, Universiteit Nijmegen

Dr. S. Zuidema, Universiteit Groningen

Dr. M. de Vugt, Universiteit Maastricht

Dr. Y. Pijnenburg, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Fr. Verhey, Universiteit Maastricht.

Contactgegevens

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Stationsplein 121
Postbus 2077 3800 CB Amersfoort

E: info@KCdementieopjongeleeftijd.nl

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd – info@kenniscentrumdementieopjongeleeftijd.nl Inloggen