Zorgstandaard dementie op jonge leeftijd

Download hier de laatste versie verbijzondering Zorgstandaard dementie op jonge leeftijd
Download hier de samenvatting Zorgstandaard dementie op jonge leeftijd.
Download hier de handleiding Zorgstandaard dementie op jonge leeftijd.
 
 

Het  Landelijk Zorgprogramma Jong Dementerenden

kaft5

Bij 12.000 mensen in Nederland ontstaat dementie voor het 65e levensjaar. Deze groep mensen wordt aangeduid als ‘jonge mensen met dementie’. Zowel het optreden van het ziektebeeld op relatief jonge leeftijd als het feit, dat de oorzaak van de dementie vaak anders is dan bij ouderen, veroorzaken een heel eigen problematiek en manier van aanpak.

Een aantal  verpleeghuizen  hebben het initiatief genomen om voor deze doelgroep een landelijk zorgprogramma op stellen met als doelen:

het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening door “best practices” bijeen te brengen in één zorgprogramma.

op financieel-economisch gebied erkenning te krijgen voor deze doelgroep, zodat er extra financiële middelen beschikbaar komen om het programma ook uit te voeren. De praktijk laat zien dat de groep cliënten andere en intensievere zorg nodig heeft dan de doelgroep ouderen.

Het Landelijk Zorgprogramma Jong Dementerenden is als volgt opgebouwd:

  • de doelgroepomschrijving   met  een uitwerking van de 7 meest frequent voorkomende  ziekten of aandoeningen met dementiële beelden
  • de hulpvraag zoals de cliënt die onder woorden brengt, met zijn verwachtingen en wensen en de hulpvragen van cliëntsysteem en professional
  • de diagnostiek  zoveel mogelijk evidence based  en uitgewerkt in de 4 fasen: vroegsignalering, ziektegerichte en zorggerichte diagnostiek en monitoring
  • de doelen van het zorgprogramma  onderverdeeld in: cliëntgerichte-, professionele en organisatorische doelstellingen
  • het wenselijke zorgaanbod: hierbij is de reguliere zorg aan ouderen met dementie als referentie gekozen en gekeken op welke punten de zorg voor jonge mensen met dementie hiervan afwijkt. Voor het verder uitwerken van dit hoofdstuk is de systematiek van de 13 zorgdimensies  gekozen.
  • de randvoorwaarden op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Klik hier om deze publicatie te downloaden

 

Sociotherapeutische leefmilieu’s  voor Jong Dementerenden

kaft1In deze nota zijn de leefmilieu’s, zoals benoemd in het Zorgprogramma Jong Dementerenden, verder uitgewerkt.

De centrale vraag was: kunnen in het verpleeghuis op basis van behoeften, mogelijkheden en wensen van jonge mensen met dementie, groepen gevormd worden aan de hand van de sociotherapeutische benadering?  Degenen die deze leefmilieu’s hebben uitgewerkt kwamen tot de conclusie dat dit goed mogelijk is en hebben in deze nota beschreven tot welke groepen (sociotherapeutische leefmilieus) zij zijn gekomen en op welke wijze deze in de praktijk van diverse verpleeghuizen zijn vormgegeven. Ook de voor- en nadelen worden van deze manier van werken worden nadrukkelijk benoemd.

Deze nota is niet bedoeld als voorschrift of regel,  maar veel meer als een mogelijkheid. Een nieuw concept binnen de verpleeghuizen, om door middel van  bewust gecreëerde leefmilieus aan te sluiten bij de specifieke wensen en mogelijkheden van jonge mensen met dementie.

Opgemerkt moet worden dat de sociotherapeutische benadering  niet specifiek voor deze doelgroep is , het is een concept dat toepasbaar is voor verschillende doelgroepen en er is elders in de gezondheidszorg inmiddels al veel ervaring mee opgedaan.

Klik hier om deze publicatie te downloaden

 

 

 Kwaliteitssysteem Jong Dementerenden, Handleiding

kaft5Het Kwaliteitssysteem Jong Dementerenden is een toetsingsmodel bestemd voor het toetsen van de uitvoering van het Landelijk Zorgprogramma Jong Dementerenden. Het systeem is in eerste instantie geformuleerd voor een organisatie(eenheid) die zich richt op de doelgroep jonge mensen met dementie. Deze handleiding Kwaliteitssysteem Jong Dementerenden bevat alle relevante informatie voor een organisatie(eenheid) die aan de slag wil met het kwaliteitssysteem en zichzelf en/of door externen wil (laten) toetsen. Het oogmerk hierbij is te komen tot een keurmerk voor de zorg aan jonge mensen met dementie, waarmee de kwaliteit van de zorg voor deze doelgroep conform het zorgprogramma geborgd kan worden.

Klik hier om deze publicatie te downloaden

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Handouts Congres 17 april 2015

Gea Broekema: Wat is de beweging in de maatschappij – Gea Broekema

Raymond Koopmans: ga naar http://journals.cambridge.org/ipg/yod201412

Margje Mahler: ga naar Bewegen naar de Zorgstandaard – Margje Mahler

Download de workshops:

Workshop De resultaten van de NeedYD-studie – Joany Millenaar

Workshop Frontotemporale dementie – Freek Gillissen

Workshop Fysieke en mentale weerbaarheid – Susan Linders en Vera van de Manakker

Workshop Jong en beweging – Astrid Hooghiemstra

Workshop Leefmilieus in beweging – Anouk van Tiel

Workshop Natuur en jonge mensen met dementie – Ben Janssen

Workshop Nieuwe energie voor jonge mensen met dementie in Vlaanderen – Jurn Verschraegen

Workshop Probleemgedrag bij jongere mensen met dementie – Ans Mulders

Workshop Wet en regelgeving betreffende clienten met een arbeidsrelatie – Esther Schellinga

Workshop Zinvolle activiteiten voor jonge mensen met dementie – Deliane van Vliet

Download hier de flyer Mijn kind heeft dementie met links naar de trailers van Roy (29) en Roan (32). Twee aangrijpende verhalen van jonge mensen met dementie.

 

 


Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd – info@kenniscentrumdementieopjongeleeftijd.nl Inloggen